MATERIALEN DATABASE

clc system2

Grondstoffentekort
Als we geen actie ondernemen hebben we in 2030 officieel een onomkeerbaar tekort aan materialen. “We hebben een extra aarde nodig als we doorgaan met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de bodem te halen”, aldus staatssecretaris Dijksma. In Nederland worden de komende jaren een grote hoeveelheid panden gesloopt. Alleen al in Zuid-Limburg praten we over 37,5 kuub sloopmateriaal, omgerekend zijn dat 2144 voetbalvelden vol zeecontainers met sloopmateriaal. Al deze materialen worden nu bestempeld als waardeloos en grotendeels afgevoerd naar de stort. Slechts 3% van deze materialen wordt hoogwaardig hergebruikt. Ter vergelijking: in de auto-industrie is dat 99%. Het is dus tijd voor actie!

 

Nationale materialen database
Om landelijk in kaart te brengen waar welke materialen vrijkomen en deze binnen de regio weer opnieuw in te kunnen zetten, heeft Re Use Materials in 2013 de eerste nationale materialendatabase ontwikkeld: CLC System. Deze database is gevuld met materialen die geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik doordat deze op een duurzame wijze worden gedemonteerd tijdens sloop. De grote hoeveelheden data, met inmiddels meer dan een miljoen registraties,  groeit exponentieel. Deze gestructureerde ‘big data’ zorgt ervoor dat we de waarde en mogelijkheden van tevoren, tijdens en na goed kunnen berekenen en fundamentele koppelingen kunnen maken tussen opdrachtgevers en de markt, onderwijs en bewoners.

 

 Het CLC System registreert, beheert, rapporteert, monitort en verhandelt materialen die vrijkomen uit o.a. sloop, renovatie en herstructurering.

De database bevat:

 • Data van alle uitgevoerde stoffeninventarisaties;
 • Een gebruikersdashboard die alle data inzichtelijk en overzichtelijk maakt;
 • 3d en panorama modellen die het vastgoed en aanwezige materialen zeer gedetailleerd visualiseren (maakt het mogelijk de panden op afstand te bezichtigen) en geven inzicht in kenmerken als maten, volumes en kwaliteit;
 • Een koppeling met BIM waardoor het mogelijk is om software in te zetten voor het maken van circulaire bestekken;
 • Per gebruiker een volledig eigen online omgeving waarin alle projectgegevens en documenten inzichtelijk zijn;
 • Digitaal verhandelingsplatform Resource Store, oftewel webshop, waar per project op een laagdrempelige manier vrijkomende materialen verkocht kunnen worden. Deze digitale marktplaats kan verbonden worden aan de externe websites of marketing omgeving van opdrachtgevers.

 

De database maakt mogelijk om:

 • Duurzame sloopmethodiek toe te passen;
 • Op afstand de voortgang van het project in de gaten houden;
 • Alle documentatie betreffende het project op één centrale plek terug te vinden;
 • Te allen tijden inzicht te verkrijgen in het materialen verloop;
 • Te allen tijden inzicht in de asbestrapportage te hebben;
 • Bestekken te maken met een hoge mate van hergebruik en upcycling;
 • Bestekken te maken met een hoge mate van inzet Social Return on Investment (SROI);
 • Exacte ramingen te maken (sloopkosten);
 • Aanbestedingsproces volledig digitaal te laten verlopen via de Online Aanbesteden tool;
 • Te voldoen aan beleidsdoelstellingen en/of KPI’s via gedetailleerde rapportages;
 • Materialenverkoop te faciliteren en bevorderen middels webshop, met als resultaat meer opbrengsten;
 • Bewustwording bij klanten/bewoners stimuleren via sociaal platform.

Kostenbesparing
Een stoffeninventarisatie, -registratie, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nauwkeurig beheer maakt duurzaam en sociaal slopen mogelijk. Door gebruik te maken van de materialen database is duurzaam en sociaal slopen 8.7% goedkoper dan traditioneel slopen. Deze aanzienlijke besparing biedt – op korte én lange termijn – ruimte voor nieuwe businessmodellen en toegevoegde waarde aan de gewenste bedrijfsdoelstellingen van elke organisatie met sloopopgaves.

 

Upcycling & hergebruik
Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. De database daagt architecten, designers en innovators uit anders om te gaan met materialen en deze hoogwaardig te hergebruiken: van lineair naar circulair denken. De markt wordt aangejaagd te upcyclen en hergebruiken. De database onderscheidt zowel producten als losse grondstoffen, waardoor recycling, upcycling en hergebruik op een zo hoogwaardig mogelijk niveau ingezet kan worden.

Dat we zuiniger en slimmer om moeten gaan met onze grondstoffen en materialen wordt ook vanuit de overheid volop gestimuleerd door het opzetten van het Nationaal Grondstoffenakkoord. Ondertekening hiervan betekend dat je als bedrijf toezegt minder primaire grondstoffen te gebruiken een mee streeft de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Begin 2017 heeft Re Use Materials, als één van de 180 partijen, het Nationale Grondstoffenakkoord getekend.

 

“We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.”

– Staatssecretaris Sharon Dijksma

Social Return on Investment
Dankzij de systeemomslag ontstaat naast kostenbesparing ook een nieuwe maakindustrie. De database zorgt ervoor dat deze nieuwe arbeidsplaatsen ingevuld kunnen worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door deze structureel aan het werk te helpen én houden. Deze methodiek heet Social Return On Investment, oftewel SROI. De invulling door SROI in de gehele grondstoffencyclus – dat wil zeggen in de voorsloop, duurzame sloop, ver- en herbewerking, industrie en nieuwbouw renovatie – zijn in gebruikersdashboard van het CLC System terug te vinden. Daarmee kunnen kostenbesparingen inzichtelijk gemaakt worden op gemeentelijk niveau.

 

“Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven.”

– Minister Kamp 

Nieuwe financiële modellen
De database geeft inzicht in de waarde van materialen, op korte maar ook op lange termijn. Door vastgoed in een vroeg stadium te inventariseren, is het mogelijk de materiaalwaarde te bepalen voor in de toekomst. Door al voorafgaand aan sloop waarde toe te kennen aan materialen en deze nauwkeurig te registreren, ontstaan veel nieuwe kansen voor herfinancieringsmodellen voor vastgoed. Deze herfinancieringsmodellen worden op dit moment ingezet in het transactieregister Blockchain om te bezien hoe nieuwe verdienmodellen gefinancierd kunnen worden voor flexibele huur binnen vastgoed. Hiermee kunnen we een enorme impact maken op de waardeketen en de Nederlandse vastgoedsector tot optimale efficiëntie en transparantie te leiden.

 

 

 

 

 

arrow back