STOFFENINVENTARISATIE

Duurzaam slopen als vertrekpunt

Het uitvoeren van een stoffeninventarisatie is altijd het vertrekpunt bij het duurzaam slopen van woningen of ander vastgoed. Door het uitvoeren van een stoffeninventarisatie wordt de gewenste data, m.b.t. de vrijkomende producten en grondstoffen uit de te slopen woningen verzameld.

Re Use Materials biedt de stoffeninventarisatie aan waarbij het Limburgs duurzaam sloopprotocol altijd gehanteerd wordt als minimum. Daarnaast kan de inventarisatie worden uitgebreid waarbij de opdrachtgever bepaald welke additionele materialen geïnventariseerd worden.

De verzamelde data uit de stoffeninventarisatie wordt vervolgens vastgelegd in het registratiesysteem. Door het bestuderen van de geregistreerde data ontstaat kennis van zaken. Met deze ‘knowhow’ kan Re Use Materials de vrijkomende producten en grondstoffen eerder de weg naar de markt laten vinden. Op deze wijze ontstaat een afzetmarkt voor herbruikbare producten en grondstoffen.

Wie voeren de inventarisaties uit?

Re Use Materials beschikt over deskundig gecertificeerde medewerkers die het CLC System beheren en kundig hanteren. De werkwijze is direct gekoppeld aan de database en verwerking van de datagegevens zal digitaal geschieden. Op deze manier blijft de inhoud van de database te allen tijden actueel.

Het deskundige (bouw)team dat de asbest- en stoffeninventarisaties uitvoert wordt op maat samengesteld. Naar behoefte bestaat het team uit:

 • Een ingenieur die inzicht heeft in de wijze waarop met vrijkomende materialen omgegaan kan worden (hoogwaardig/laagwaardig), asbest snel herkend en een waarde toekent aan de materialen;
 • Een sloopaannemer om te bezien hoe de materialen op een duurzame wijze verwijderd kunnen worden;
 • Een marktdeskundige op het gebied van hergebruik;
 • Een architect om te bezien of het materiaal toepasbaar is in renovatie- of nieuwbouwprojecten.

Waarom meteen koppelen aan asbestinventarisatie?

Kostenbesparend

U weet zo in een vroeg stadium op welke wijze en waar de materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. Zo wordt waarde gecreëerd en gaan de kosten voor het sloopproject omlaag. De sloopaannemer heeft door de koppeling snel alle informatie en kan betere prijzen neerleggen waardoor de kans op meerkosten wordt geminimaliseerd. Stoffeninventarisaties dragen tevens bij aan het creëren van bulk of massa. Om stromingen financieel interessant te maken is massa vereist.

Tijdbesparend

Het is logistiek gezien slim om alle noodzakelijke inventarisaties tegelijk uit te voeren. Alle deskundigen zijn meteen samen in het gebouw en werken samen aan verschillende rapportages die op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor wordt in één keer duidelijk welke handelingen nog uitgevoerd dienen te worden bij de asbestsanering en de totale sloop.
Door de samenwerking van deskundige op verschillende gebieden kunnen de volgende voordelen behaald worden:

 • Door nauw met elkaar samen te werken, kan het proces geoptimaliseerd worden
 • Eenduidig vervolgplan opstellen vanuit alle partijen
 • Vanaf het begin duidelijk waar mogelijke knelpunten zijn
 • Kans op verrassingen voor de opdrachtgever achteraf kleiner
 • Kostenbesparing door samen een effectief werkplan op te stellen

Hoe zijn de stoffeninventarisaties opgebouwd?
Wat krijgt u?

De stoffeninventarisatie bevat de volgende onderdelen:

 • Deskstudie: met behulp van beschikbare tekeningen en informatie wordt gekeken welke materialen aanwezig zijn;
 • Visuele inspectie en kwaliteitsbepaling: het bouwteam voert een visuele inspectie en een kwaliteitsbepaling uit van de aanwezige materialen;
 • De stoffeninventarisatie wordt uitgevoerd op basis van (minimaal) de materiaalstromen die binnen de kaders van het Limburgs duurzaam sloopprotocol vallen;
 • Deze informatie wordt verwerkt in een standaard inventarisatie die binnen de kaders vallen van het duurzaam sloopprotocol, deze wordt verwerkt in een rapportage;
 • Deze rapportage wordt besproken met het bouwteam. Het bouwteam bekijkt of de materialen helemaal of gedeeltelijk demontabel zijn. Ook wordt aangegeven of de materialen beschikbaar zijn voor hergebruik (direct of indirect), recycling of energie.
 • De vrijkomende materialen, producten en de E- en W-installaties worden opgenomen in het registratiesysteem CLC System, deze gegevens zijn inzichtelijk voor alle participerende partijen in het project.

 

arrow back